Szkoła

Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych

Rekrutacja do klas pierwszych
szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020

slaskie.edu.com.pl

Rekrutacja będzie prowadzona za pomocą dwóch systemów-ścieżek rekrutacyjnych, odrębnie dla:

  • uczniów kończących klasę III gimnazjów/klas gimnazjalnych,
  • uczniów kończących klasę VIII szkoły podstawowej.

Kandydat do szkoły ponadpodstawowej zakłada konto internetowe w systemie elektronicznej rekrutacji.

Każdy uczeń kończący III klasę gimnazjum lub VIII klasę szkoły podstawowej może zadeklarować chęć kontynuowania nauki w dowolnej ilości oddziałów, w każdej z wybranych przez siebie szkół.

W systemie elektronicznej rekrutacji kandydat posługuje się numerem PESEL, na który można założyć tylko jedno konto.

Aby założyć konto w systemie rekrutacji należy skorzystać z zakładki ZGŁOŚ KANDYDATURĘ, wprowadzić swój nr PESEL i postępować zgodnie z kolejnymi wskazówkami:

  1. wprowadzić swoje dane osobowe,
  2. dane rodziców/opiekunów prawnych,
  3. dokonać wyboru szkół i oddziałów,
  4. ułożyć oddziały w kolejności od najbardziej preferowanych do najmniej,
  5. USTALIĆ HASŁO
  6. system wygeneruje login, który KONIECZNIE TRZEBA ZAPAMIĘTAĆ

W zakładce Oferta szkół zawarto opisy poszczególnych szkół i oddziałów.

Program działa tak, że przydziela kandydata do możliwie najwyższej preferencji na liście oddziałów ustalonej przez niego w systemie, biorąc pod uwagę zgromadzone przez kandydata punkty w procesie rekrutacji. System przydzieli kandydata tylko do jednego oddziału w jednej szkole, dlatego tak ważne jest, aby wybór i kolejność oddziałów były ustawione w sposób świadomy i przemyślany.

UWAGA!!! Do 25 czerwca musicie dostarczyć do szkoły I wyboru wydrukowany i podpisany wniosek oraz osiągnięcia w postaci świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

Wydrukowany i podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów wniosek należy złożyć w szkole pierwszego wyboru w wyżej wymienionym terminie.

Uwaga !!! W Bielsku -Białej można wybrać maksymalnie 5 szkół.

Poradnik dla kandydatów i ich rodziców.