Szkoła Ważne

Regulamin świetlicy szkolnej

Regulamin świetlicy szkolnej
działającej w Szkole Podstawowej nr 1
im. Królowej Jadwigi w Łodygowicach

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i zadań opiekuńczo – wychowawczych zawartych w planie pracy oraz programie wychowawczym.
2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy świetlicy.
3. Pracownikami świetlicy są nauczyciele – wychowawcy świetlicy.
4. Świetlica dysponuje pomieszczeniami wskazanymi przez dyrektora szkoły.
5. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innych miejscach niż sale świetlicowe.
6. Każdy wychowanek świetlicy, uczeń przebywający czasowo w świetlicy jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu świetlicy.
7. Regulamin świetlicy jest zgodny z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych szkół i placówek od 1 września 2020r. w zakresie funkcjonowania szkół w czasie epidemii COVID 19.

§ 2
Cele i zadania

1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.
2. Do zadań świetlicy należy w szczególności:
a) zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki wychowawczej po zakończonych obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji, rozwijanie zainteresowań i aktywności artystycznej,
b) kształtowanie świadomej dyscypliny, współdziałania w grupie oraz zachowań asertywnych wobec zdrowia i życia,
c) rozwijanie samodzielności i samorządności,
d) kultywowanie tradycji narodowych, lokalnych,
e) kształtowanie postaw prospołecznych, prozdrowotnych oraz nawyków kulturalnego zachowania się,
f) pomoc uczniom w nauce.

§ 3
Założenia organizacyjne

1. Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać, tylko i wyłącznie, uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Rodzice są bezwzględnie zobowiązani do poinformowania o objęciu kwarantanną domowników.
3. Czas pracy świetlicy trwa od godziny 11:30 do godziny 16:30.
4. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w szkole zgodnie z ustaleniem dyrektora szkoły.
5. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, boisku szkolnym, placu zabaw, a w razie potrzeby w innych pomieszczeniach na terenie szkoły. Zaleca się korzystanie przez wychowanków z zajęć na świeżym powietrzu.
6. Środki do dezynfekcji rąk są umieszczone przed wejściem na świetlicę szkolną w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
7. Liczba miejsc w świetlicy jest ograniczona.
8. W czasie epidemii do świetlicy szkolnej przyjmowani są przede wszystkim uczniowie, którym rodzice nie mogą zapewnić innej opieki.
9. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na dany rok szkolny na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców (opiekunów), z załączeniem zaświadczeń o zatrudnieniu przez obojga rodziców:
a) w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie klas I- III, w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących, rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych,
b) w razie potrzeby ze świetlicy mogą korzystać uczniowie klas starszych.
10. Zapisy do świetlicy odbywają się w dwóch ostatnich tygodniach kwietnia (poprzedniego roku szkolnego) i do 15 września bieżącego roku szkolnego dla osób, których sytuacja życiowa uległa zmianie.
11. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje komisja kwalifikacyjna, w składzie: dyrektor, pedagog i dwóch wychowawców świetlicy na podstawie kart zgłoszeń.
12. Opieką wychowawczą w świetlicy mogą być również objęci uczniowie zwolnieni z uczęszczania na zajęcia edukacyjne np. religii oraz innych planowanych zajęć edukacyjnych.
13. Opieką objęci zostają również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora szkoły, z powodu nieobecności nauczyciela lub czekających na zajęcia lekcyjne.
14. Rodzice / opiekunowie uczniów uczęszczających na zajęcia świetlicowe winni pozostawać w kontakcie ze szkołą i niezwłocznie odbierać telefon podany w Karcie zgłoszenia, jako numer do szybkiej komunikacji. Rodzice zobowiązani są do podania i aktualizowania wszelkich możliwych numerów telefonów w celu szybkiego kontaktu.
15. Zajęcia w świetlicy są prowadzone w grupach wychowawczych, które składają się ze stałych uczestników i liczą maksymalnie 25 osób.
16. Do świetlicy przychodzą tylko uczniowie do niej zapisani.
17. Uczniowie uczestniczący w zajęciach świetlicowych zobowiązani są przestrzegać zasadę dystansu min. 1,5 m.
18. Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego wejścia na teren świetlicy do momentu odebrania go przez osoby uprawnione, wyjścia na lekcje lub samodzielnego powrotu dziecka do domu.
19. Rodzice zobowiązani są przestrzegać wcześniej zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w świetlicy oraz odbioru do godziny 16.30.
20. Po godzinie 16.30 rodzice ponoszą odpowiedzialność za nieodebrane dziecko.
21. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej mają obowiązek zgłoszenia się do wychowawcy świetlicy zaraz po przyjściu na świetlicę.
22. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy.
23. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko, które samowolnie opuściło teren szkoły w czasie, kiedy powinno przebywać w świetlicy szkolnej.
24. Osoby prowadzące wszelkie zajęcia pozalekcyjne przychodzą po dzieci z klas I-III do świetlicy i po skończonych zajęciach przyprowadzają je z powrotem. Prowadzący zajęcia bierze pod opiekę i ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko uczestniczące w zajęciach.
25. Dzieci wychodzą do biblioteki, sal lekcyjnych, stołówki, szatni, tylko za zgodą wychowawcy świetlicy. Uczeń ma obowiązek informowania o każdorazowym, nawet krótkotrwałym oddaleniu się.
26. Wychowawcy świetlicy wymagają pisemnego oświadczenia rodziców / opiekunów o sposobie opuszczania świetlicy przez dziecko. Uczniowie mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy tylko za pisemnym pozwoleniem rodziców.
27. Dzieci odbierane są ze świetlicy przez rodziców/opiekunów lub osoby przez nich upoważnione. Osoba odbierająca dziecko jest zobowiązana do zgłoszenia odbioru dziecka wychowawcy świetlicy.
28. Dzieci ze świetlicy odbiera wyłącznie jeden rodzic/opiekun lub osoba upoważniona bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Osoby odbierające dziecko przy wejściu do placówki zobowiązane są bezwzględnie przestrzegać reżimu sanitarnego, czyli: założyć maseczkę zakrywającą usta i nos, zdezynfekować ręce oraz zachować dystans społeczny. Aby ograniczyć kontakt z osobami z zewnątrz, wejście na teren szkoły w celu odebrania dziecka ze świetlicy nie będzie możliwe podczas trwania przerwy między lekcjami.
29. Dziecko nie może opuścić świetlicy na telefoniczne polecenie rodzica.
30. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej (odbieranie dziecka przez osobę dotąd nieupoważnioną, samodzielne wyjście itp.) rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie z datą i podpisem. Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.
31. Dzieci do lat 7 odbierają wyłącznie rodzice/ opiekunowie lub osoby pełnoletnie do tego upoważnione w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy.
32. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz do poszanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
33. W przypadku, gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci oraz gdy zostały wyczerpane wszystkie środki zapobiegawcze (współpraca z rodzicami, pedagogiem szkolnym, wychowawcą klasy), a zachowanie dziecka nie uległo zmianie, uczęszczanie do świetlicy może zostać zawieszone.
34. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą na świetlicę szkolną niepotrzebnych przedmiotów.
35. W świetlicy szkolnej obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych urządzeń technicznych. Uczniowie mogą skorzystać z telefonów komórkowych tylko w nagłych przypadkach za zgodą wychowawcy świetlicy.
36. Za zaginione telefony, MP3 oraz inne urządzenia techniczne, wartościowe przedmioty świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
37. Świetlicę szkolną należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
38. W świetlicy mogą być prowadzone zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, czytelnicze, teatralne, żywego słowa, ruchowe i rekreacyjne, dydaktyczne i inne.
39. Wychowawca dostosowuje rodzaj aktywności i propozycje działań wychowanków zależnie m.in. od bieżących warunków organizacyjnych, liczebności grupy wychowawczej, pogody i dostępności pomieszczeń szkoły.
40. Uczeń przyjęty do świetlicy szkolnej ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach świetlicowych.
41. Odzwierciedleniem zrealizowanych działań opiekuńczo-wychowawczych w danym dniu są zapisy w dzienniku zajęć świetlicy.
42. Jeżeli wychowawca świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, dziecko niezwłocznie zostaje odizolowane od grupy przez wyznaczonego przez dyrektora pracownika i oczekuje pod jego opieką na rodziców. Opiekun przebywający w tym samym pomieszczeniu powinien zachować dystans wynoszący min. 2 m, zakryć usta i nos maseczką. O zaistniałej sytuacji niezwłocznie poinformowani zostają rodzice / opiekunowie ucznia, dyrekcja szkoły lub służby medyczne.
43. Rodzice uczniów, którzy wykazują jakiekolwiek objawy chorobowe związane z alergią, astmą czy innymi schorzeniami przewlekłymi, zobowiązane są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego ten fakt.
44. W związku z dużym zainteresowaniem udziałem w zajęciach świetlicowych, zobowiązuje się rodziców do niezwłocznego poinformowania o rezygnacji z uczęszczania do świetlicy szkolnej.
45. W przypadku konieczności częściowego lub całkowitego zawieszenia stacjonarnej pracy szkoły dyrektor szkoły niezwłocznie informuje rodziców o przyjętych rozwiązaniach poprzez stronę internetową, e-dziennik oraz wychowawców klas.

§ 4
Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy

1. Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej (wychowanek świetlicy) ma prawo do:
a) opieki wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej,
b) znajomości swoich praw i obowiązków,
c) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej,
d) zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych na terenie świetlicy i poza nią,
e) rozwijania swoich zainteresowań i zamiłowań,
f) udziału w zajęciach, imprezach i wydarzeniach świetlicowych,
g) pomocy wychowawcy w sytuacjach trudnych i konfliktowych,
h) pomocy w nauce,
i) życzliwego i podmiotowego traktowania,
j) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,
k) otrzymywania pochwał,
l) korzystania z udostępnionych pomocy dydaktycznych, sprzętu będącego na wyposażeniu świetlicy,
m) poszanowania swojej własności,
n) higienicznych warunków przebywania w świetlicy,
o) spożywania własnych posiłków z zachowaniem ciszy, a po zakończeniu posiłku pozostawienia należytego porządku.
2. Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej (wychowanek świetlicy) zobowiązane jest do:
a) przestrzegania ustaleń zawartych w regulaminie świetlicy,
b) dostosowania się do zasad i procedur związanych z panującą epidemią COVID 19 – zachowania dystansu podczas zabawy, dbania o higienę rąk, unikania dotykania oczu, nosa, ust, stosowania ochrony podczas kichania i kaszlu, każdorazowego informowania wychowawcy świetlicy o złym samopoczuciu,
c) wyposażenia przez rodziców / opiekunów w maseczkę ochronną – w przypadku wystąpienia takiej konieczności lub na polecenie wychowawcy świetlicy uczeń jest zobowiązany ją założyć i nosić,
d) dbania o bezpieczeństwo swoje i innych,
e) respektowania poleceń nauczyciela,
f) przynoszenia do świetlicy tylko tych przedmiotów, które są mu bezpośrednio potrzebne do zajęć szkolnych w danym dniu. Wyposażenie ucznia musi być spakowane w plecaku, torbie lub worku. Uczeń dba o to, aby jego rzeczy były odłożone na wyznaczone miejsce w świetlicy. Plecak (torba, worek) musi być zamknięty. Świetlica nie odpowiada za przedmioty zagubione z powodu nie spełniania powyższych zasad. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
g) zachowania ciszy i porządku,
h) poprawnego obchodzenia się z pomocami dydaktycznymi, wyposażeniem świetlicy,
i) niezwłocznego zgłoszenia wychowawcy świetlicy swojego przyjścia na świetlicę szkolną,
j) nie opuszczania świetlicy w czasie zajęć bez zgody wychowawcy świetlicy.

§ 5
Prawa i obowiązki rodziców (opiekunów) dzieci uczęszczających do świetlicy

1. Rodzice (opiekunowie) uczniów mają prawo zapisać swoje dziecko do świetlicy, jeśli musi ono dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców (opiekunów) lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole.
2. Rodzice (opiekunowie) mają prawo w dowolnym czasie roku szkolnego zrezygnować z opieki świetlicy informując o swojej decyzji wychowawców świetlicy.
3. Rodzice (opiekunowie) mają prawo do uzyskania informacji o pobycie i funkcjonowaniu dziecka w świetlicy.
4. Współpraca wychowawców świetlicy z rodzicami (opiekunami) realizowana jest w formie bezpośredniej rozmowy, rozmowy telefonicznej, pisemnej informacji lub informacji przekazanej za pośrednictwem wychowawcy.
5. Rodzice (opiekunowie) mają prawo wydać pisemną zgodę na samodzielne opuszczenie przez dziecko świetlicy w określonym czasie lub pisemnie upoważnić inną osobę do odbioru dziecka ze świetlicy, jednocześnie przejmując odpowiedzialność za dziecko po opuszczeniu świetlicy.
6. Rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy i odebrania swojego dziecka do godz. 16:30.
7. Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do zapoznania się i respektowania regulaminu świetlicy.

§ 6
Nagrody i kary

1. Każdy wychowanek świetlicy może otrzymać nagrodę lub wyróżnienia.
2. Nagrody i wyróżnienia przyznaje się za wzorowe zachowanie, działania na rzecz społeczności świetlicowej, przestrzeganie regulaminu, kulturę osobistą i inne postawy, zachowania, działania na forum świetlicy będące pozytywnym przykładem dla innych.
3. Nagrody są przyznawane przez wychowawców świetlicy.
4. Nagrody i wyróżnienia:
a) wyróżnienie przez wychowawcę na forum grupy,
b) pochwała wpisana do e-dziennika,
c) pochwała na forum zespołu klasowego i w obecności wychowawcy klasy,
d) pochwała przekazana rodzicom (opiekunom).
5. Za nieprzestrzeganie Regulaminu świetlicy i zasad dobrego zachowania, a w szczególności za łamanie zasad bezpieczeństwa przewiduje się kary.
6. Wychowawca świetlicy może zastosować kary wobec wychowanków w postaci:
a) upomnienie przez wychowawcę na forum grupy,
b) poinformowanie ustne lub pisemne rodziców (opiekunów),
c) nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy,
d) przeniesienie do innej grupy,
e) uwaga pisemna do e-dziennika,
f) usunięcie dziecka ze świetlicy.
7. Uczeń, którego zachowanie jest rażąco niewłaściwe lub zagraża bezpieczeństwu swojemu i innych dzieci, po wyczerpaniu wszelkich dostępnych szkole możliwości (rozmów z rodzicami, kar, interwencji, pedagoga) może być usunięty z listy wychowanków świetlicy. Decyzję o usunięciu dziecka ze świetlicy podejmuje dyrektor na wniosek wychowawców świetlicy.

§ 7
Zadania nauczyciela – wychowawcy świetlicy

1. Wychowawca w świetlicy szkolnej:
a) ma obowiązek dostosowania się do zasad i procedur związanych z panującą epidemią COVID 19 – zachowania dystansu podczas zajęć, dbania o higienę rąk, unikania dotykania oczu, nosa, ust, stosowania ochrony podczas kichania i kaszlu,
b) prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy,
c) odpowiada za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci,
d) dzieciom będącym pod jego opieką zapewnia pomoc w odrabianiu lekcji, możliwość udziału w zajęciach tematycznych i kołach zainteresowań,
e) przestrzega ustaleń zawartych w Regulaminie świetlicy,
f) bierze udział w opracowaniu: rocznego plany pracy świetlicy, Regulaminu świetlicy, sprawozdań z działalności świetlicy,
g) realizuje roczny plan pracy świetlicy, z uwzględnieniem ramowego rozkładu dnia, prowadzi zajęcia z dziećmi,
h) dba o aktualny i atrakcyjny wygląd świetlicy,
i) systematycznie prowadzi dziennik zajęć świetlicy,
j) uzgadnia z przełożonymi potrzeby materialne świetlicy,
k) dba o dobre imię i promocję świetlicy w środowisku lokalnym,
l) wychowawca świetlicy ma prawo do korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz właściwych placówek i instytucji oświatowych,
m) wychowawca świetlicy wchodzi w skład Rady Pedagogicznej szkoły i składa roczne sprawozdania ze swojej działalności,
n) wychowawca świetlicy współpracuje z rodzicami (opiekunami), pielęgniarką szkolną, pedagogiem i Radą Pedagogiczną.

§ 8
Sytuacje wyjątkowe

1. Wychowawca zapewnia natychmiastową pomoc dziecku, które uległo wypadkowi.
2. W przypadku nie odebrania dziecka do godz. 16:30 wychowawca podejmuje następujące działania:
a) zapewnia bezpieczeństwo i opiekę dziecku,
b) kontaktuje się telefonicznie z rodzicami (opiekunami), osobami upoważnionymi do odbioru dziecka,
c) po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami (opiekunami) lub osobami upoważnionymi do odbioru dziecka zawiadamia dyrekcję szkoły, a następnie policję,
d) sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań.
3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że rodzic (opiekun) lub osoba upoważniona zgłosił się po dziecko w stanie wskazującym na nietrzeźwość lub odurzenie, należy:
a) niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły,
b) nakazać osobie nietrzeźwej lub odurzonej opuszczenie terenu szkoły; w przypadku odmowy powiadomić policję,
c) wezwać do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka – osobę upoważnioną,
d) jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe, należy powiadomić policję,
e) wychowawca świetlicy sporządza notatkę na temat zaistniałego zdarzenia i podjętych działań.

§ 9
Dokumentacja świetlicy

Dokumentacja świetlicy to:
1. Regulamin świetlicy.
2. Roczny plan pracy świetlicy szkolnej.
3. Ramowy rozkład dnia.
4. Dzienniki zajęć świetlicy.
5. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.
6. Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.

§ 10
Wyposażenie świetlicy

1. Pomieszczenia świetlicy zapewniają warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Świetlica szkolna jest wyposażona w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne.
3. Sprzęt i wyposażenie świetlicy służy zarówno pracownikom jak i dzieciom.
4. Pracownicy organizują przestrzeń i ustalają miejsca przechowywania zarówno własności świetlicy jak i przedmiotów należących do osób korzystających ze świetlicy, np. odpowiednie miejsce na plecaki dzieci, właściwe miejsce na dokumentację czy sprzęt audiowizualny.
5. Dzieci mają prawo do korzystania z udostępnionego wyposażenia świetlicy.
6. Wszyscy korzystający z pomieszczeń i wyposażenia świetlicy są zobowiązani do dbałości o mienie szkolne.

§ 11
Postanowienia końcowe

1. Regulamin świetlicy oraz jego zmiany opracowują wychowawcy świetlicy we współpracy z dyrektorem szkoły.
2. Regulamin świetlicy oraz jego zmiany zatwierdza dyrektor szkoły.
3. W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmują wychowawcy świetlicy w ramach swoich kompetencji lub dyrektor albo wicedyrektor szkoły.

 

Regulamin świetlicy szkolnej w pliku .pdf