Szkoła Ważne

Procedury związane z otwarciem Oddziału Przedszkolnego i Szkoły

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi w Łodygowicach
34-325 Łodygowice, ul. Okrężna 1. Tel: +33 86 20 627

W zawiązku z otwarciem Oddziałów Przedszkolnych i Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodygowicach podczas pandemii COVID 19  wprowadza się następujące procedury:

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego / szkoły podstawowej

 1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/ odbierający dzieci do/z oddziału przedszkolnego / szkoły podstawowej mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 metry.
 2. Rodzice przyprowadzają dziecko pod szkołę, dzwonią na dzwonek i czekają na przyjście nauczyciela, który mierzy temperaturę. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury (powyżej 370) dziecko nie może pozostać w szkole, natomiast w przypadku dzieci zdrowych rodzice podpisują oświadczenie i pozostawiają dziecko pod opieką nauczyciela. Rodzice mają obowiązek zasłaniania nosa i ust.
 3. Do szkoły mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną.
 4. Dzieci do szkoły są przyprowadzane i odbierane tylko przez osoby zdrowe.
 5. Jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.
 6. Dzieci do szkoły nie mogą zabrać żadnych niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.
 7. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecka termometrem bezdotykowym zaraz po przybyciu do szkoły.
 8. Na terenie placówki nie mogą przebywać osoby nieupoważnione.

Procedura organizacji opieki w oddziale przedszkolnym / szkole podstawowej

 1. Po przyjściu dziecka do oddziału przedszkolnego / szkole podstawowej należy zmierzyć mu temperaturę oraz odnotować jej wysokość w specjalnej karcie temperatur.
 2. Minimalna przestrzeń w sali nie może być mniejsza niż 4m2 na jedno dziecko i każdego opiekuna.
 3. Z sali zostają usunięte pluszaki, dywany, wszelkie przedmioty trudne w codziennej dezynfekcji.
 4. Salę należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.
 5. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący 1,5m.
 6. Nie organizuje się wyjść poza teren szkoły.

Procedura przygotowywania oraz podawania posiłków.

 1. Poza ogólną procedurą uwzględnioną w HACCAP szkoły zaleca się, aby na terenie kuchni i zmywalni przebywała tylko jedna osoba.
 2. Produkty zakupione do przygotowywania posiłków należy bezwzględnie dezynfekować (dotyczy także opakowań).
 3. Wszelkie czynności związane z przygotowaniem posiłków wykonywane są w maseczce ochronnej, fartuchu oraz rękawicach jednorazowych.
 4. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarko-wyparzarce.
 5. Powierzchnie w kuchni i zmywalni zostają zdezynfekowane specjalnie przeznaczonym środkiem po każdorazowym użyciu.

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka lub personelu oddziału przedszkolnego / szkoły podstawowej w tym zachorowania na COVID -19

 1. Do pracy w oddziale przedszkolnym / szkole podstawowej mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby. Jeżeli pracownicy lub rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub dziecka powinni nie przychodzić do szkoły oraz skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
 2. W szkole zostało przygotowane pomieszczenie służące do odizolowania dziecka, u którego zauważono oznaki chorobowe. Pomieszczenie to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji. W pomieszczeniu tym dziecko z podejrzanymi objawami będzie przebywać w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy po poinformowaniu ich o zaistniałej sytuacji powinni jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły. Rodzice zobligowani są do samodzielnego powiadomienia stacji sanepidu oraz do zastosowania się do uzyskanych tam instrukcji.
 3. W przypadku ryzyka zarażenia dziecka lub pracownika należy odizolować teren szkoły oraz poddać go gruntowemu sprzątaniu oraz dezynfekcji. Dalsze czynności zostaną ustalone z pracownikami stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Załącznik:

 1. Wywiad – Oświadczenie obojga rodziców/opiekunów – do druku i wypełnienia – .docx
 2. Wywiad – Oświadczenie obojga rodziców/opiekunów – do druku i wypełnienia – .pdf