Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Łodygowicach, ul. Okrężna 1, 34-325 Łodygowice, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.

2. ADO powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, kontakt z inspektorem będzie możliwy za pośrednictwem adresu iod@infosystem-projekt.pl;

3. Dane osobowe Pani / Pana / Dziecka przetwarzane będą w następujących celach:

a) użytkowania systemu monitoringu wizyjnego przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łodygowicach w budynku Szkoły i na terenie należącym do Szkoły;
informujemy, że przechowujemy zapis wizyjny w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodygowicach, jako administratora danych, tj. zapewnienia bezpieczeństwa Uczniom i Pracownikom oraz ochrony ich mienia (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Zgromadzone dane osobowe w postaci Państwa wizerunku będą lub mogą być przekazane organom ścigania, organom administracji publicznej, sądom.
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu nadpisania nagrań monitoringu, nie dłużej jednak niż przez okres 30 dni od dnia zapisu nagrania.
Przebywając na terenie Szkoły zgadzają się Państwo na przetwarzanie Państwa danych osobowych w postaci Państwa wizerunku.

b) ewidencji uczniów i rodziców, prowadzeniu dziennika lekcyjnego, udziału dzieci  w zajęciach pozalekcyjnych, udziału dzieci w wycieczkach klasowych, udziału w konkursach wewnątrz i zewnątrz szkolnych, umieszczanie wizerunku na stronach internetowych, portalach społecznościowych, publikacjach prasowych  i innych formach publikacji wizerunku w celach promocji szkoły, rekrutacji do szkół  i oddziałów przedszkolnych i innych celów na podstawie  art. 6 ust.1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w  o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych określonych w Ustawie – Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. ( Dz. U. z 2017r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce. 

c) wykonywania postanowień umowy najmu i użyczenia:

będą przechowywane przez okresy zakreślone  w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum  w Katowicach

d) dane do procesu rekrutacyjnego pracowników :

będą przechowywane przez okresy zakreślone  w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum  w Katowicach

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (w przypadku danych, które są udostępnione na podstawie Pana/Pani zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwej w zakresie ochrony danych osobowych instytucji nadzoru w razie przetwarzania Pani/Pan danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

6. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.