Szkoła Ważne

Regulamin świetlicy szkolnej

Regulamin świetlicy szkolnej
działającej w Szkole Podstawowej nr 1
im. Królowej Jadwigi w Łodygowicach

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i zadań opiekuńczo – wychowawczych zawartych w planie pracy oraz programie wychowawczym.
2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy świetlicy.
3. Pracownikami świetlicy są nauczyciele – wychowawcy świetlicy.
4. Świetlica dysponuje pomieszczeniami wskazanymi przez dyrektora szkoły.
5. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innych miejscach niż sale świetlicowe.
6. Każdy wychowanek świetlicy, uczeń przebywający czasowo w świetlicy jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu świetlicy.
7. Regulamin świetlicy jest zgodny z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych szkół i placówek od 1 września 2020r. w zakresie funkcjonowania szkół w czasie epidemii COVID 19.

§ 2
Cele i zadania

1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.
2. Do zadań świetlicy należy w szczególności:
a) zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki wychowawczej po zakończonych obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji, rozwijanie zainteresowań i aktywności artystycznej,
b) kształtowanie świadomej dyscypliny, współdziałania w grupie oraz zachowań asertywnych wobec zdrowia i życia,
c) rozwijanie samodzielności i samorządności,
d) kultywowanie tradycji narodowych, lokalnych,
e) kształtowanie postaw prospołecznych, prozdrowotnych oraz nawyków kulturalnego zachowania się,
f) pomoc uczniom w nauce.

(więcej…)

Szkoła Ważne

Egzamin ósmoklasisty – informacje dla zdających

I. Informacje dla zdających

 1. [*] Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły[1]), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. [*] Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa
  w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. [*] Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. [*] [!] Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 5. [*] [!] Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Szkoła nie zapewnienia przyborów piśmienniczych, kalkulatorów itp. dla zdających. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 6. [*] Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki, które przed egzaminem powinny zostać sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego (w rękawiczkach).
 7. [*] Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 8. [*] Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
  Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

II. Środki bezpieczeństwa osobistego

 1. [*] Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 2. [*] Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
  Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 3. [*] [!] Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej i otrzymania testów. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 • wychodzi do toalety
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 1. [*] Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 2. [*] Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

III. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

1. [!] Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

 • zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
 • obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
 • niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
 • konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

2. [*] Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
W tym celu dyrektor szkoły może na przykład:

 • przekazać zdającym z wyprzedzeniem (np. 2-, 3-dniowym) informację o godzinie, o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu – mogą to być np. różne godziny dla zdających z różnych sal egzaminacyjnych (czas wejścia na teren szkoły / do sali egzaminacyjnej w np. 15-, 20-minutowych odstępach)
 • wpuszczać zdających na teren szkoły różnymi wejściami, np. wg podziału na sale egzaminacyjne lub oddziały
 • wpuszczać zdających na teren szkoły o różnych godzinach, np. 8:00, 8:20, 8:40, zgodnie z np. podziałem zdających na sale lub przedmioty (w przypadku języków obcych)
 • zdecydować o rozpoczęciu egzaminu dla kolejnych grup zdających w np. 15-, 20-minutowych odstępach czasowych (np. 1. grupa o godz. 9:00, 2. grupa – o 9:20, 3. grupa – o 9:40), z zastrzeżeniem że egzamin nie może rozpocząć się później niż 45 minut po godzinie rozpoczęcia podanej w harmonogramie, wszyscy zdający z danej grupy piszą egzamin w odrębnych salach, a żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie, np. przed godziną 10:00, jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 9:00 (z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi)
 • wypuszczać zdających z sal po egzaminie według ściśle określonej procedury – np. sala po sali, oddział po oddziale, upewniając się, że zdający nie gromadzą się pod szkołą, aby omówić egzamin
 • [!] poinstruować zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

3. [*]Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

[1] Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o „szkole”, należy pod tym pojęciem rozumieć również ośrodek egzaminacyjny oraz miejsce przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego, za wyjątkiem tych sytuacji, w których egzamin jest przeprowadzany na świeżym powietrzu, np. na poligonie, na polu, w lesie, i wprowadzenie danego zabezpieczenia lub danej rekomendacji byłoby niemożliwe lub niezasadne (np. wietrzenie sali, gdy część praktyczna egzaminu jest przeprowadzana w lesie).

Informacje dla zdających – plik .docx

Szkoła Ważne

Procedury związane z otwarciem Oddziału Przedszkolnego i Szkoły

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi w Łodygowicach
34-325 Łodygowice, ul. Okrężna 1. Tel: +33 86 20 627

W zawiązku z otwarciem Oddziałów Przedszkolnych i Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodygowicach podczas pandemii COVID 19  wprowadza się następujące procedury:

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego / szkoły podstawowej

 1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/ odbierający dzieci do/z oddziału przedszkolnego / szkoły podstawowej mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 metry.
 2. Rodzice przyprowadzają dziecko pod szkołę, dzwonią na dzwonek i czekają na przyjście nauczyciela, który mierzy temperaturę. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury (powyżej 370) dziecko nie może pozostać w szkole, natomiast w przypadku dzieci zdrowych rodzice podpisują oświadczenie i pozostawiają dziecko pod opieką nauczyciela. Rodzice mają obowiązek zasłaniania nosa i ust.
 3. Do szkoły mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną.
 4. Dzieci do szkoły są przyprowadzane i odbierane tylko przez osoby zdrowe.
 5. Jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.
 6. Dzieci do szkoły nie mogą zabrać żadnych niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.
 7. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecka termometrem bezdotykowym zaraz po przybyciu do szkoły.
 8. Na terenie placówki nie mogą przebywać osoby nieupoważnione.

Procedura organizacji opieki w oddziale przedszkolnym / szkole podstawowej

 1. Po przyjściu dziecka do oddziału przedszkolnego / szkole podstawowej należy zmierzyć mu temperaturę oraz odnotować jej wysokość w specjalnej karcie temperatur.
 2. Minimalna przestrzeń w sali nie może być mniejsza niż 4m2 na jedno dziecko i każdego opiekuna.
 3. Z sali zostają usunięte pluszaki, dywany, wszelkie przedmioty trudne w codziennej dezynfekcji.
 4. Salę należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.
 5. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący 1,5m.
 6. Nie organizuje się wyjść poza teren szkoły.

Procedura przygotowywania oraz podawania posiłków.

 1. Poza ogólną procedurą uwzględnioną w HACCAP szkoły zaleca się, aby na terenie kuchni i zmywalni przebywała tylko jedna osoba.
 2. Produkty zakupione do przygotowywania posiłków należy bezwzględnie dezynfekować (dotyczy także opakowań).
 3. Wszelkie czynności związane z przygotowaniem posiłków wykonywane są w maseczce ochronnej, fartuchu oraz rękawicach jednorazowych.
 4. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarko-wyparzarce.
 5. Powierzchnie w kuchni i zmywalni zostają zdezynfekowane specjalnie przeznaczonym środkiem po każdorazowym użyciu.

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka lub personelu oddziału przedszkolnego / szkoły podstawowej w tym zachorowania na COVID -19

 1. Do pracy w oddziale przedszkolnym / szkole podstawowej mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby. Jeżeli pracownicy lub rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub dziecka powinni nie przychodzić do szkoły oraz skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
 2. W szkole zostało przygotowane pomieszczenie służące do odizolowania dziecka, u którego zauważono oznaki chorobowe. Pomieszczenie to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji. W pomieszczeniu tym dziecko z podejrzanymi objawami będzie przebywać w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy po poinformowaniu ich o zaistniałej sytuacji powinni jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły. Rodzice zobligowani są do samodzielnego powiadomienia stacji sanepidu oraz do zastosowania się do uzyskanych tam instrukcji.
 3. W przypadku ryzyka zarażenia dziecka lub pracownika należy odizolować teren szkoły oraz poddać go gruntowemu sprzątaniu oraz dezynfekcji. Dalsze czynności zostaną ustalone z pracownikami stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Załącznik:

 1. Wywiad – Oświadczenie obojga rodziców/opiekunów – do druku i wypełnienia – .docx
 2. Wywiad – Oświadczenie obojga rodziców/opiekunów – do druku i wypełnienia – .pdf
Szkoła Ważne

Zasady funkcjonowania obiektów sportowych

Zasady funkcjonowania obiektów sportowych
przy Szkole Podstawowej nr 1
im. Królowej Jadwigi w Łodygowicach


Kompleks Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łodygowicach
godziny otwarcia: od godz. 13:00 do godz. 18:00
od dnia 11.05.2020r. do odwołania.

Wejścia o pełnych godzinach na 45 minut

Wejście na obiekty – wejście główne Szkoły od ul. Okrężnej.

Rezerwacja grup telefonicznie pod numerem: +48 33 862 06 27


Etap II – infrastruktura sportowa o charakterze otwartym – zgodnie z wytycznymi 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020r. Dz. U. RP Poz. 792

Obowiązuje od 11 maja 2020r. do odwołania.

 1. Podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektów;
 2. Podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu wyłącza możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą);
 3. Podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego;
 4. Podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających;
 5. Podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia piętnastominutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób ogranicza kontakt między grupami korzystających;
 6. Za nieprzestrzeganie zasady limitu 6 osób (podczas przebywania na obiekcie), podmiot uprawniony nie ponosi odpowiedzialności karnej.
 7. Podmiot uprawniony nie odpowiada za następstwa nieszczęśliwych wypadków, oraz inne zdarzenia losowe, uczestnicy    wchodzą na obiekt na własną odpowiedzialność i nie będą dochodzić z tego tytułu żadnych roszczeń.
 8. Osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząci opuszczając obiekt.
 9. Obowiązujący limit uczestników na każdym boisku to 6 osób plus osoba prowadząca zajęcia. Limit dotyczy jedynie osób korzystających z obiektu. Nie dotyczy on osób niezbędnych do jego obsługi.
 10. Z obiektów sportowych korzystać mogą jedynie grupy zorganizowane, np. kluby, stowarzyszenia, sekcje sportowe (posiadające osobę prowadzącą zajęcia, np. opiekuna, trenera, animatora sportu, instruktora sportu!).
 11. Korzystanie z obiektów sportowych będzie możliwe pod warunkiem dostarczenia każdorazowo osobie obsługującej obiekt pisemnej listy obecności uczestników zajęć.
 12. Korzystanie z plenerowego placu zabaw nie jest dopuszczone.  Możliwe jest natomiast korzystanie ze stadionu lekkoatletycznego pod warunkiem spełnienia obowiązków nałożonych na podmiot zarządzający.
 13. Nie ma możliwości udostępniania obiektów bez zapewnienia wymogów określonych w rozporządzeniu, np. weryfikacja liczby osób, dezynfekcja, zapewnienie piętnastominutowych odstępów w korzystaniu z obiektów przez następne grupy korzystających.
 14. Otoczenie obiektów sportowych nie może być traktowane jako osobny obiekt.
 15. Przebywając na obiekcie nie ma obowiązku zakrywania twarzy (dotyczy to osób uprawiających sport i osoby prowadzącej zajęcia). Należy mieć na względzie obowiązek zasłaniania twarzy podczas przemieszczania się na obiekt.
 16. Możliwość udostępnienia otwartych obiektów sportowych nie jest ograniczona limitem wieku. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami dziecko w wieku do 13 lat może dotrzeć na obiekt tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub innej osoby pełnoletniej.
 17. Zalecane jest zachowywanie możliwie najczęściej dystansu przy uprawianiu sportu na otwieranych obiektach, analogicznie jak przy np. przemieszczaniu się i bezpiecznych odstępach 2 metrowych.
 18. Nie ma możliwości wypożyczania sprzętu sportowego. Wszelki wniesiony na obiekt sprzęt uczestników powinien być zabrany w momencie opuszczania obiektu, organizator nie odpowiada za pozostawiony sprzęt.
 19. Dla wszelkich niezdefiniowanych  powyżej zdarzeń obowiązują aktualne czasowo ogólnokrajowe zasady bezpieczeństwa i zachowania dystansu społecznego.
 20. Z obiektów sportowych nie można korzystać w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, zagrażających zdrowiu i życiu użytkowników tzn. opadów, silnego wiatru i burzy. Z boisk nie można korzystać przy mokrej nawierzchnie.
 21. Na obiektach  obowiązują  ponadto  dotychczasowe  ogólne  regulaminy
 22. Nieprzestrzegania powyższych zasad będzie zgłaszane do organów porządkowych.
 23. Osobą uprawnioną do udostępnienia obiektu jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodygowicach. Nie jest to trener czy osoba prowadząca zajęcia.

Kompleks Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łodygowicach
godziny otwarcia: od godz. 13:00 do godz. 18:00
od dnia 11.05.2020r. do odwołania.

Wejścia o pełnych godzinach na 45 minut

Wejście na obiekty – wejście główne Szkoły od ul. Okrężnej.

Rezerwacja grup telefonicznie pod numerem: +48 33 862 06 27


Zasady funkcjonowania obiektów sportowych – plik .pdf

Szkoła Ważne

Połączenia z usługami Google

W związku z pojawiającymi się niepokojącymi informacjami medialnymi dotyczącymi dodatkowych kosztów korzystania z rozwiązań wykorzystywanych przez szkoły przy prowadzeniu lekcji online, w tym aplikacji Google Classroom, informujemy, że nauczyciele naszej Szkoły używają wyłącznie bezpiecznych i bezpłatnych dla uczniów oraz ich rodziców rozwiązań komunikacyjnych do prowadzenia zajęć online. Jedynym kosztem obciążającym Państwa jako Rodziców/Opiekunów uczniów – jest koszt dostępu do internetu, z którego Państwo korzystają – niegenerujący dodatkowych opłat.

Publikowane informacje medialne dotyczą połączenia z usługami Google przy wykorzystaniu telefonu – gdzie jest podawany numer telefoniczny i kod PIN niezbędny do połączenia.  Wykorzystywane przez nauczycieli aplikacje: Google Classroom, Google Meet, Gmail czy Zoom pozwalają na połączenie uczestników lekcji zarówno przez internet, jak i przez telefon. Przy połączeniu przez internet wykorzystywany jest link (z zaproszeniem do zajęć) przesyłany uczniom przez nauczyciela – wtedy nie ma żadnych dodatkowych kosztów. Natomiast w przypadku skorzystania przez ucznia z opcji „Dołącz przez telefon” może to spowodować naliczenie znacznych opłat, ponieważ jest to połączenie międzynarodowe ze Stanami Zjednoczonymi – prefix połączenia rozpoczyna się od +1 (np.: +1 123-456-7890). Ponadto w naszej szkole w ustawieniach Google Classroom, Google Meet (wideokonferencji) i Hangouts (czatów) opcja „Dołącz przez telefon” jest zablokowana i tym bardziej nie powinna być wyświetlana.

Uczniowie w ramach zajęć dotyczących bezpieczeństwa w sieci internetu na lekcjach informatyki zostali poinformowani o braku anonimowości w internecie, zagrożeniach w sieci; konieczności zwracania szczególnej uwagi na to, w jaki sposób z niego korzystają, łącząc się z usługami sieciowymi i wykorzystując odnośniki internetowe, w tym również numery telefoniczne o podwyższonej opłacie, numery zagraniczne oraz płatne subskrypcje sms-owe.

Informujemy, że ewentualne połączenia telefoniczne pomiędzy uczniami korzystającymi z takiego sposobu komunikacji mogą spowodować naliczenie znacznych opłat, za które szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

Mając tę świadomość, warto przestrzec swoje dziecko, aby nie wykonywało połączeń telefonicznych na nieznane mu numery.