Szkoła

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i konsultacje dla uczniów.

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodygowicach

1. Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla klas I-III.
2. Zajęcia świetlicowe prowadzone będą od godziny 7.00 do 16.30.
3. Po wcześniejszym uzgodnieniu uczniowie mogą korzystać z obiadów szkolnych.

4. Od 25 maja br. uczniowie klas VIII będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności tych, z których będą zdawać egzaminy.
5. Od 1 do 7 czerwca br. uczniowie pozostałych klas będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.

Konsultacje te są dobrowolne, uczeń zgłasza chęć uczestnictwa w konsultacjach nauczycielowi prowadzącemu.

Zobowiązuje się nauczycieli i uczniów do przestrzegania procedur związanych z otwarciem szkoły podczas pandemii COVID 19 (dostępne na www.lodygowice.edu.pl)

Jednocześnie utrzymuje się realizację podstawy programowej w formie zdalnej.

Harmonogram konsultacji: 8.00 – 15.00
1. Poniedziałek: język polski, historia, wos, doradztwo zawodowe,
2. Wtorek: przyroda, geografia, biologia, informatyka,
3. Środa: matematyka, chemia, fizyka, religia,
4. Czwartek: plastyka, muzyka, technika, wychowanie fizyczne, edb,
5. Piątek: język angielski, język niemiecki, pedagog,

Uczeń na konsultacje przynosi tylko zeszyt i długopis!

Szkoła

Jak pomóc dziecku w wyborach edukacyjno – zawodowych.

Zapraszamy na #DarmowyWebinar #DlaRodziców  organizowany przez Mapakarier.org
Najbliższe spotkanie online – w środę, 27 maja o godz. 18.30 – kierujemy do Rodziców,
którzy chcą wspierać dzieci w wyborach edukacyjno-zawodowych 
 Liczba miejsc ograniczona – zachęcamy do rejestracji już dziś: http://bitly.pl/LPlbs
Szkoła Ważne

Procedury związane z otwarciem Oddziału Przedszkolnego i Szkoły

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi w Łodygowicach
34-325 Łodygowice, ul. Okrężna 1. Tel: +33 86 20 627

W zawiązku z otwarciem Oddziałów Przedszkolnych i Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodygowicach podczas pandemii COVID 19  wprowadza się następujące procedury:

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego / szkoły podstawowej

 1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/ odbierający dzieci do/z oddziału przedszkolnego / szkoły podstawowej mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 metry.
 2. Rodzice przyprowadzają dziecko pod szkołę, dzwonią na dzwonek i czekają na przyjście nauczyciela, który mierzy temperaturę. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury (powyżej 370) dziecko nie może pozostać w szkole, natomiast w przypadku dzieci zdrowych rodzice podpisują oświadczenie i pozostawiają dziecko pod opieką nauczyciela. Rodzice mają obowiązek zasłaniania nosa i ust.
 3. Do szkoły mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną.
 4. Dzieci do szkoły są przyprowadzane i odbierane tylko przez osoby zdrowe.
 5. Jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.
 6. Dzieci do szkoły nie mogą zabrać żadnych niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.
 7. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecka termometrem bezdotykowym zaraz po przybyciu do szkoły.
 8. Na terenie placówki nie mogą przebywać osoby nieupoważnione.

Procedura organizacji opieki w oddziale przedszkolnym / szkole podstawowej

 1. Po przyjściu dziecka do oddziału przedszkolnego / szkole podstawowej należy zmierzyć mu temperaturę oraz odnotować jej wysokość w specjalnej karcie temperatur.
 2. Minimalna przestrzeń w sali nie może być mniejsza niż 4m2 na jedno dziecko i każdego opiekuna.
 3. Z sali zostają usunięte pluszaki, dywany, wszelkie przedmioty trudne w codziennej dezynfekcji.
 4. Salę należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.
 5. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący 1,5m.
 6. Nie organizuje się wyjść poza teren szkoły.

Procedura przygotowywania oraz podawania posiłków.

 1. Poza ogólną procedurą uwzględnioną w HACCAP szkoły zaleca się, aby na terenie kuchni i zmywalni przebywała tylko jedna osoba.
 2. Produkty zakupione do przygotowywania posiłków należy bezwzględnie dezynfekować (dotyczy także opakowań).
 3. Wszelkie czynności związane z przygotowaniem posiłków wykonywane są w maseczce ochronnej, fartuchu oraz rękawicach jednorazowych.
 4. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarko-wyparzarce.
 5. Powierzchnie w kuchni i zmywalni zostają zdezynfekowane specjalnie przeznaczonym środkiem po każdorazowym użyciu.

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka lub personelu oddziału przedszkolnego / szkoły podstawowej w tym zachorowania na COVID -19

 1. Do pracy w oddziale przedszkolnym / szkole podstawowej mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby. Jeżeli pracownicy lub rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub dziecka powinni nie przychodzić do szkoły oraz skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
 2. W szkole zostało przygotowane pomieszczenie służące do odizolowania dziecka, u którego zauważono oznaki chorobowe. Pomieszczenie to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji. W pomieszczeniu tym dziecko z podejrzanymi objawami będzie przebywać w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy po poinformowaniu ich o zaistniałej sytuacji powinni jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły. Rodzice zobligowani są do samodzielnego powiadomienia stacji sanepidu oraz do zastosowania się do uzyskanych tam instrukcji.
 3. W przypadku ryzyka zarażenia dziecka lub pracownika należy odizolować teren szkoły oraz poddać go gruntowemu sprzątaniu oraz dezynfekcji. Dalsze czynności zostaną ustalone z pracownikami stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Załącznik:

 1. Wywiad – Oświadczenie obojga rodziców/opiekunów – do druku i wypełnienia – .docx
 2. Wywiad – Oświadczenie obojga rodziców/opiekunów – do druku i wypełnienia – .pdf
Szkoła Ważne

Zasady funkcjonowania obiektów sportowych

Zasady funkcjonowania obiektów sportowych
przy Szkole Podstawowej nr 1
im. Królowej Jadwigi w Łodygowicach


Kompleks Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łodygowicach
godziny otwarcia: od godz. 13:00 do godz. 18:00
od dnia 11.05.2020r. do odwołania.

Wejścia o pełnych godzinach na 45 minut

Wejście na obiekty – wejście główne Szkoły od ul. Okrężnej.

Rezerwacja grup telefonicznie pod numerem: +48 33 862 06 27


Etap II – infrastruktura sportowa o charakterze otwartym – zgodnie z wytycznymi 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020r. Dz. U. RP Poz. 792

Obowiązuje od 11 maja 2020r. do odwołania.

 1. Podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektów;
 2. Podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu wyłącza możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą);
 3. Podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego;
 4. Podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających;
 5. Podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia piętnastominutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób ogranicza kontakt między grupami korzystających;
 6. Za nieprzestrzeganie zasady limitu 6 osób (podczas przebywania na obiekcie), podmiot uprawniony nie ponosi odpowiedzialności karnej.
 7. Podmiot uprawniony nie odpowiada za następstwa nieszczęśliwych wypadków, oraz inne zdarzenia losowe, uczestnicy    wchodzą na obiekt na własną odpowiedzialność i nie będą dochodzić z tego tytułu żadnych roszczeń.
 8. Osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząci opuszczając obiekt.
 9. Obowiązujący limit uczestników na każdym boisku to 6 osób plus osoba prowadząca zajęcia. Limit dotyczy jedynie osób korzystających z obiektu. Nie dotyczy on osób niezbędnych do jego obsługi.
 10. Z obiektów sportowych korzystać mogą jedynie grupy zorganizowane, np. kluby, stowarzyszenia, sekcje sportowe (posiadające osobę prowadzącą zajęcia, np. opiekuna, trenera, animatora sportu, instruktora sportu!).
 11. Korzystanie z obiektów sportowych będzie możliwe pod warunkiem dostarczenia każdorazowo osobie obsługującej obiekt pisemnej listy obecności uczestników zajęć.
 12. Korzystanie z plenerowego placu zabaw nie jest dopuszczone.  Możliwe jest natomiast korzystanie ze stadionu lekkoatletycznego pod warunkiem spełnienia obowiązków nałożonych na podmiot zarządzający.
 13. Nie ma możliwości udostępniania obiektów bez zapewnienia wymogów określonych w rozporządzeniu, np. weryfikacja liczby osób, dezynfekcja, zapewnienie piętnastominutowych odstępów w korzystaniu z obiektów przez następne grupy korzystających.
 14. Otoczenie obiektów sportowych nie może być traktowane jako osobny obiekt.
 15. Przebywając na obiekcie nie ma obowiązku zakrywania twarzy (dotyczy to osób uprawiających sport i osoby prowadzącej zajęcia). Należy mieć na względzie obowiązek zasłaniania twarzy podczas przemieszczania się na obiekt.
 16. Możliwość udostępnienia otwartych obiektów sportowych nie jest ograniczona limitem wieku. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami dziecko w wieku do 13 lat może dotrzeć na obiekt tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub innej osoby pełnoletniej.
 17. Zalecane jest zachowywanie możliwie najczęściej dystansu przy uprawianiu sportu na otwieranych obiektach, analogicznie jak przy np. przemieszczaniu się i bezpiecznych odstępach 2 metrowych.
 18. Nie ma możliwości wypożyczania sprzętu sportowego. Wszelki wniesiony na obiekt sprzęt uczestników powinien być zabrany w momencie opuszczania obiektu, organizator nie odpowiada za pozostawiony sprzęt.
 19. Dla wszelkich niezdefiniowanych  powyżej zdarzeń obowiązują aktualne czasowo ogólnokrajowe zasady bezpieczeństwa i zachowania dystansu społecznego.
 20. Z obiektów sportowych nie można korzystać w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, zagrażających zdrowiu i życiu użytkowników tzn. opadów, silnego wiatru i burzy. Z boisk nie można korzystać przy mokrej nawierzchnie.
 21. Na obiektach  obowiązują  ponadto  dotychczasowe  ogólne  regulaminy
 22. Nieprzestrzegania powyższych zasad będzie zgłaszane do organów porządkowych.
 23. Osobą uprawnioną do udostępnienia obiektu jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodygowicach. Nie jest to trener czy osoba prowadząca zajęcia.

Kompleks Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łodygowicach
godziny otwarcia: od godz. 13:00 do godz. 18:00
od dnia 11.05.2020r. do odwołania.

Wejścia o pełnych godzinach na 45 minut

Wejście na obiekty – wejście główne Szkoły od ul. Okrężnej.

Rezerwacja grup telefonicznie pod numerem: +48 33 862 06 27


Zasady funkcjonowania obiektów sportowych – plik .pdf